I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych podczas zakupów w sklepie internetowym www.fajerwerki.sklep.pl jest firma: ZABOROWSKA EWELINA, wpisana do rejestru działalności gospodarczej NIP: 8750005282, REGON: 871198080, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Poprzeczna 20, 86-200 Chełmno, adres poczty elektronicznej (e-mail): ewelinaarek1@op.pl, tel. 603583368, 605215532, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą. II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU SPRAWNEJ I KOMFORTOWEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 2. Dane osobowe zbierane są w trakcie składania zamówienia.
 3. Przetwarzane dane są niezbędne do sprawnego zrealizowania zamówienia, czyli Umowy Sprzedaży oraz do wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w szczególności z obowiązków podatkowych). Przetwarzane dane osobowe to:
  ◦ imię i nazwisko
  ◦ adres
  ◦ adres e-mail
  ◦ numer telefonu
  ◦ firma
  ◦ NIP
 4. W przypadku zamówień na produkty objęte regulacjami ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją dodatkowo zbierane są dane: seria i numer dowodu osobistego, data urodzenia
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, firmy kurierskie, instytucje płatnicze (np. PayU, PayPal), dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści), dostawcy usług księgowych.
 6. Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami podatkowymi powiększony o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń zarówno Administratora jak i Klienta.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU SPEŁNIENIA WYMOGÓW PRAWNYCH

 1. Wszystkie dane wymienione w paragrafach poprzednich mogą być również przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych , takich jak między innymi:
  ◦ reagowanie na proces prawny
  ◦ prawomocne żądania instytucji państwowych
  ◦ zabezpieczanie danych w celu dochodzenia roszczeń

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: ewelinaarek1@op.pl
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu , przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Administrator zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Administrator zastrzega także możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarza dane osobowe i zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszej polityki, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.

Wpisz wyszukiwaną frazę

Koszyk

Brak produktów w koszyku.